Kategooriad

Avaleht

Eripakkumised

Tarnijaid

Tarnijaid pole

E-poe tingimused

 1.       MÕISTED
 2.       Müüja – Ruby Invest OÜ, registrikood 14043125, jur.aadress Pihlaka, Kõpu küla Pajusi vald Jõgevamaa 48208 veebileht www.offroader.ee , e-post: info@offroader.ee.
 3.       Ostja – isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu ja/või kes tegutseb eesmärgiga sõlmida Müüjaga Leping (edaspidi ka Klient).
 4.       Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toodete müügileping, mis sisaldab käesolevaid tingimusi.
 5.       Tüüptingimused – käesoleva Lepingu tingimused.
 6.       Tooted – Müüja poolt oma veebilehe vahendusel müümiseks pakutavad tooted, ainsuses või mitmuses.
 7.       Tellimus – Ostja poolt Toodete ostmiseks Müüja veebilehe kaudu  teel Müüjale esitatud tellimus.
 8.       Tarne – Lepingus kokkulepitud tingimustel Toote kättesaadavaks tegemine ja Müüjalt Ostjale üleandmine.

 

 1.       ÜLDSÄTTED
 2.       Käesolevate Tüüptingimustega reguleeritakse Toodete müümise ning Toodete eest tasumise korda. Tüüptingimused on Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates nendega nõustumisest.
 3.       Müüjal on õigus mistahes ajal teha e-poe pakutavatesse teenustesse muudatusi.
 4.       Müüjal on õigus mistahes ajal muuta Kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest Klienti elektronposti teel teavitada. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest Ostukeskkonnas.
 5.       Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

TOODETE OMADUSED JA HINNAD

 1.       Müüja poolt müümiseks pakutavad Tooted on avaldatud Müüja veebilehel liigitatuna erinevatesse tootekategooriatesse.
 2.       Müüja pakub müümiseks Tooteid veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega. Kõik Müüja e-poes avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 3.       Müüjal on õigus Toodete omadusi ja/või hindu igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Toodete omaduste ja/või hindade veebilehel avaldamisega. Kui Toodete omadused ja/või hinnad muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Toodete omadused ja hinnad, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.
 4.       Käesolevate Müügitingimuste tähenduses lähtutakse hinnast, mis sisaldab käibemaksu. Käibemaks lisatakse iga üksiku Toote hinnale vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

TELLIMUSTE ESITAMINE JA KINNITAMINE

 1.       Toodete ostmiseks esitab Ostja Müüja veebilehe kaudu Müüjale Tellimuse.
 2.   Tellimuse esitamiseks:
 3.       Valib Ostja Müüja veebilehel pakutavate Toodete seast talle sobiva Toote, lisab selle Müüja veebilehe kaudu ostukorvi, märkides samas ära koguse, milles Ostja vastavat Toodet osta soovib.
 4.   Tellimuse kinnitamiseks teeb Ostja järgmised toimingud:
 5.       teatab Müüjale veebilehe kaudu  teatavaks oma andmed (sh kontaktandmed), mille teatamist Müüja veebilehe vahendusel on nõudnud ning mida Müüja vajab Ostjale Arve esitamiseks ja/või Ostjaga ühenduse saamiseks ja tutvub Tüüptingimustega ning aktseptib need Müüja veebilehe kaudu.
 6.   Pärast Tellimuse kinnitamist veebilehel saab Ostja Tellimusest koopia oma e-maili aadressile.
 7.   Klient on kohustatud enne Tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

ARVETE ESITAMINE JA TOODETE EEST TASUMINE

 1.   Kui Ostja on Tellimuse kinnitanud, väljastab Müüja Ostjale tellitud Toodete eest tasumiseks Arve, saates selle Ostja poolt teatatud e-posti aadressile. Müüja poolt Ostjale Arve väljastamist loetakse ühtlasi ka Müüja kinnituseks Tellimuse kättesaamise kohta. Ostja sellekohasel soovil väljastab Müüja Ostjale Arve ka posti teel, saates selle Ostja poolt eelnevalt teatatud postiaadressile.
 2.   Ostja kohustub Toodete eest tasuma vastavalt Müüja poolt väljastatud Arvele. Toodete eest on võimalik tasuda pangaülekande tegemise teel internetipanga vahendusel, pangakontoris või muul Ostja poolt valitud viisil (nt pangaautomaadi abil). Toodete eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud summa laekumisest Müüja pangakontole.
 3.   Toodete eest tasumisega Ostja avaldab ja kinnitab, et on tutvunud tellitud Toodete kohta Müüja veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega, Tüüptingimuste ning Müüja poolt talle esitatud arvega, nendest aru saanud ning nendega nõus.
 4.    Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui Ostja on Müüja poolt väljastatud arve täies ulatuses ära tasunud. Kokkuleppel võib Müüja hakata tellimuse täitmisega tegelema ka hetkest kui Ostja on ära tasunud vähemalt 50% Arvest.
 5.   Kõikidele kulleri poolt kohaletoimetatavatele toodetele lisandub transporditasu vastavalt pooltevaheliste läbirääkimiste käigus kokkkulepitud transpordihinnale ja see lisatakse Arvele.

 

 1.       TELLIMUSTE TÄITMINE NING TOODETE VASTUVÕTMINE
 2.       Müüja asub Ostja Tellimust täitma peale Arve eest täielikku tasumist või kokkuleppel vähemalt 50% Arvel näidatud summa laekumist Müüja arveldusarvele.
 3.       Tellimuse täitmiseks teeb Müüja järgmised toimingud:
 4.       kui Pooled on Toodete Ostjani toimetamises kokku leppinud, transpordib kuller Tooted kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohta ning annab need Ostjale üle.
 5.       Ostja kohustub Tooted kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu võtma.
 6.       Toodete juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle tellitud Toodete Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Tooteid kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu, läheb nende juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.
 7.       Eelneva kokkuleppe korral võib kaupleja tarbijale tellitu asemel üle anda ka muu vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada sama hinna ja kvaliteediga teenuse. Kui aga tarbija asendatud kauba tagasi saadab, kannab tagastamiskulud kaupleja. (VÕS § 59 lg 3).

 

 1.       LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEAVITAMINE JA MÜÜJA VASTUTUS
 2.       Toodete vastuvõtmisel kohustub Ostja avama paki kulleri juuresolekul, Tooted koheselt üle vaatama ning veenduma, et paki sisu vastab tellitule ja et Toodetel ei ilmne puudusi. Kui Ostja avastab, et Tooted ei vasta Lepingutingimustele (sh koguse ja/või omaduste osas), kohustub Ostja selle fakti fikseerima kulleri juuresolekul (soovitavalt tegema fotod ilmnenud puudustest) ning sellest Müüjale viivitamatult teada andma.
 3.       Lepingutingimustele mittevastavusest, mis Toodete vastuvõtmise ajal oli olemas, kuid mida Toodete ülevaatamise käigus ei avastatud, kohustub Ostja Müüjat teavitama enne Toodete paigaldamist, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminemisest, juhul kui seadusest ei tulene teisiti.
 4.       Puudusega Toodete edasine kasutamine on keelatud.
 5.       Kui Ostja ei teata Müüjale Toodete Lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda Toodete Lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt, ei või Ostja Toodete Lepingutingimustele mittevastavusele tugineda, kui seadusest ei tulene teisiti.
 6.       Müüja vastutab Toodete Lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem.

 

 1.       LEPINGU KEHTIVUS JA LEPINGUST TAGANEMINE
 2.       Leping jõustub Ostja poolt Tellimuse kinnitamisest ning lõpeb:
 3.        kui Ostja ei ole tellitud Toodete eest tasunud hiljemalt viie (5) päeva jooksul Tellimuse kinnitamisest või
 4.       Lepingu kohase täitmisega või
 5.       muul seaduses sätestatud alusel.
 6.       Ostjal on õigus enne Müüja poolt Toodete Ostjale üleandmist Lepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud ning Ostja poolt tasutud arve numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks. Tarbija võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul peale kauba kätte saamist.
 7.       Lepingust taganemise korral tagastab Müüja Ostjale 100 % Ostja poolt tasutud summast hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul Ostja taganemisavalduse kättesaamisest, kui Lepingust või seadusest ei tulene teisiti.
 8.       Kui Ostjaks on tarbija, on Ostjal õigus lisaks Tüüptingimustes sätestatule Lepingust taganeda ka neljateistkümne (14) päeva jooksul ajast, mil Tooted on jõudnud Ostjani. Kui tarbijast Ostja Lepingust taganeb, tagastab Müüja Ostjale tema poolt Toodete eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul ajast mil Ostja on tagastamisele kuuluva kauba Müüjale tagastanud. Tagastamisega seotud kulud kannab kuni 10 EUR ’i ulatuses Ostja. Kui tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule, tasub tagastamiskulud Müüja.
 9.       Lepingust taganemise korral peab Ostja Müüjalt saadud Tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Kui tagastamisele kuuluvad Tooted on halvenenud, kohustub Ostja Toodete väärtuse vähenemise Müüjale hüvitama. Müüjal on õigus Ostja vastu tekkinud hüvitamise nõue tasaarvestada Ostja nõudega Toodete eest tasutu tagastamiseks.
 10.       Kauba tagastamisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos originaalpakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
 11.       14-päevane tagastamisõigus ei kehti Toodetele, mida on kasutatud (välja arvatud juhul kui tootega tutvumine on toodet kasutamata võimatu).

 

 1.       PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD
 2.       Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 2 (kahe) aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Kaebus tuleb esitada viivitamatul, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Ruby Invest OÜ e-poest. Ilma müüki täiendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
 3.       Müüja ei vastuta:
 4.       Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
 5.       Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
 6.       Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
 7.       Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.
 8.       Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest.

 

 1.       ISIKUANDMED JA NENDE KÄSITLEMINE
 2.       Kasutajakonto loomisega annab Klient nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada www.offroader.ee  teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.
 3.       Ruby Invest OÜ kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
 4.       E-maili aadress, millele www.offroader.ee e-poe Kasutaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet www.offroader.ee  toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks.
 5.       Ruby Invest OÜ ei avalikusta ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest või edastamine on vajalik kasutustingimuste täitmiseks.
 6.       Kliendil on võimalik oma isiklikke andmeid e-poe andmebaasis igal ajal ise muuta, täpsustada ja parandada, selleks eelnevalt sisse logides.
 7.       Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse aadressil: info@offroader.ee.

 

 1.       MUUD SÄTTED
 2.       Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (so e-posti teel). Informatsioonilise sisuga teated ja avaldused, mille teisele Poolele edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka suuliselt (sh telefoni teel).
 3.       Müüjal on õigus Tüüptingimusi ja igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Tüüptingimuste veebilehel avaldamisega. Kui Tüüptingimused muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Tüüptingimused, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.
 4.       Müüjal on õigus veebilehel antud Toodete hindasid igal ajal muuta. Vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt nende avaldamisega veebilehel. Kui hinnad muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need hinnad, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.
 5.       Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

 1.       VÄÄRAMATU JÕUD
 2.       Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 3.       Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju on tekkinud või Toodete kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha.